X
Ще участвате ли в програмата за саниране на жилищни блокове
 
PODCAST Време за замеделие
 
Искра Боцева, ДФЗ: Интересът към Мярка 121 от ПРСР е много голям, защото обхваща всички земеделски производители, без ограничение на видовете продукция
20.04.2012 13:21 / / Новини
Искра Боцева – главен експерт в Държавен фонд „Земеделие” в интервю за предаването „Време за земеделие” на Радио „Фокус”

Проект Време за земеделие, Съфинансиран от Европейския съюз, Генерална дирекция Селско стопанство и развитие на селските райони, № на договор АГРИ2011-0122

Водещ: На 2 май започва приемът на заявления по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони. Повече информация и детайлите търсим в следващите минути от Искра Боцева, главен експерт в Държавен фонд „Земеделие”. Добър ден.
Искра Боцева: Добър ден.
Водещ: Госпожо Боцева, кои стопани могат да кандидатстват по тази мярка?
Искра Боцева: Кандидатите, които могат да се възползват от сега обявения прием са описани подробно в заповедта, с която се обявява приемът. Като по точка 1 може да кандидатства всеки земеделски производител, който отговаря за условията по мярката. Точка 1 визира гарантираните бюджети. Там водещ е видът инвестиция. Т.е. всеки кандидат, който иска да прави инвестиции за достигане на някакви стандарти, описани в гарантираните бюджети, може да се възползва и да подаде проект по точка 1 от заповедта. По точка 2 ситуацията е малко по-интересна. Там могат да кандидатстват единствено такива кандидати, които имат одобрени и изпълняват проекти по Мярка 112, пак от Програмата за развитие на селските райони, така наречената „Млад фермер” и по Марка 141 от Програмата – „Подпомагане на полупазарни стопанства”. Интересното при тях е, че задължително това, за което кандидатстват в момента с проект по Марка 121 трябва да бъде описано още в първоначалния вариант на заявлението и бизнес плана по мерки 112 и 141.
Водещ: Приемът започва на 2 май. Докога ще продължи и къде желаещите да заявят проекти трябва да подават заявленията си?
Искра Боцева: Обявеният от 2 май прием ще продължи до 23 май, като проектите се подават в съответната Областна дирекция на Фонд „Земеделие” по място на извършване на инвестицията. Примерно ако някоя фирма със седалище в София обработва земя в Добрич, тя трябва да подаде проекта в Областната дирекция на Фонд „Земеделие” – Добрич.
Водещ: На какви критерии и изисквания трябва да отговарят проектите?
Искра Боцева: Пак ще се върна към точка 1 и точка 2 от заповедта, където се извеждат, всъщност, критериите и изискванията, на които трябва да отговарят проектите. В точка 1 това са инвестициите за гарантирани бюджети. Ето защо проекти, които кандидатстват по точка 1 трябва да съдържат в себе си инвестиции, които попадат в тези гарантирани бюджети. Нека да припомним всъщност накратко, какво представляват тези гарантирани бюджети и какви са инвестициите по тях. Първият гарантиран бюджет, т.е. точка 1.1 в заповедта са инвестиции за прилагане на така наречена „нитрантна директива”, а точка 1.2 - вторият гарантиран бюджет е за инвестиции, които целят постигане на стандартите на общността в животновъдни стопанства в сектор „Мляко”. Точка 1.3 от заповедта визира инвестиции, които са за постигане на стандартите на общността в животновъдни сектори извън сектор „Мляко” и точка 1.4 е накратко за биологично земеделие. Държа да отбележа обаче, че освен за инвестиции, които конкретно попадат и касаят достигане на тези стандарти, трябва да припомня на кандидатите ни, че могат да се възползват и от така нареченото правило 60 на 40. Т.е. ако над 60% от инвестициите са за достигане на стандарти на общността за животновъдните сектори, то те могат да включат в проекта си до 40% инвестиционни разходи, които нямат нищо общо с достигането на стандартите. По този начин кандидатите се облекчават и им се дава възможност да кандидатстват за повече неща. Това е по точка 1 като допълнителни критерии и изисквания. По точка 2 важно е да се отбележи, че кандидатите по Мярка 121 задължително трябва да вземат предвид тези неща, които са заявили първоначално в проектите си по 112 мярка и 141 мярка и в момента могат да кандидатстват само за такъв тип инвестиции. И това да им е одобрено, всъщност, по проектите по 112 и 141 мярка. Бих искала да успокоя бенефициентите, които ще кажат, че са ограничени по някакъв начин. Тъй като голяма част от бенефициентите по 112 и 141 мярка не са заложили изпълнение на проект по 121 мярка още в самото начало, а в последствие чрез анекси. Само, че искам да ги успокоя, че те няма да бъдат изолирани изцяло, само в този прием няма да могат да кандидатстват. Тъй като шестото изменение на Програмата за развитие на селските райони, с която са поискани и са отпуснати тези допълнителни средства са за такъв тип кандидати и за такъв тип проекти. Просто, така е защитено това шесто изменение на програмата. Тези пари са отпуснати само и единствено за такива кандидати, които още първоначално са заявили, че искат да развиват стопанството си на младия фермер или полупазарното стопанство, с помощта на 121 мярка. Впоследствие като свършиха парите и те не можеха да си изпълнят там тези условия, които са си заложили те самите в проектите по 112 и 141 мярка. Ето защо тези средства са отпуснати само за такъв тип бенефициенти и за такъв тип проекти, а впоследствие със седмата нотификация са поискани още допълнителни средства, които ще бъдат по извън гарантираните бюджети. И там всеки един от другите кандидати ще може да се включи с проект. Очаква се одобрение на тази седма промяна на Програмата за развитие на селските райони. Ето защо и в индикативния график е заложено следващ прием да има някъде лятото. При всички положения след одобряването на седмата промяна в програмата.
Водещ: Кои са най-често допусканите грешки, които водят до отхвърляне на проекти? Задавам Ви този въпрос, за да може да предпазим евентуално стопаните от такива грешки.
Искра Боцева: Разбирам Ви. Това е хубаво, което ще направим в момента. Честно казано, все по-малко проекти се отхвърлят, тъй като по процедури са ни заложени при откриване на някакви неясноти и неточности да пускаме писма, така наречените „десетдневки”. Пускаме писма за предоставяне на допълнителна информация. Така, че всички тези неточности да бъдат доизчистени и да няма проблем след това с проектите. Въпреки всичко най-често в тези писма се открояват няколко момента, които не винаги успяват кандидатите дори и с допълнителни документи да доизчистят. Един от тези проблеми, който предполагам, че ще възникне и сега при този прием е, че при подаването на проектите много често кандидатът смята, че инвестициите, които е описал в проекта са по гарантиран бюджет, но всъщност те не са или изобщо не са допустими по мярката или пък просто не са за този прием. Това е една от грешките, която води до отхвърляне често. Това е породено от недобро разбиране на мярката като цяло и на наредбата в частност. Друг проблем, който се среща е неточност при определяне на изискването за минимум 50% доходи от земеделие, от преработка на земеделски продукти и от услуги, свързани със земеделието. Трето нещо, което се откроява като често срещана неточност по проектите е липса на различни разрешителни- било за дейността като цяло, било за част от инвестициите, но няма разрешителни. Също често се получава грешка при свързани оференти или непотвърждаване на офертите. Тъй като по процедурни правим такава проверка на представените оферти. Често тези оференти не потвърждават издадените от тях оферти, че са издадени от тях. Бих посъветвала бенефициентите внимателно да си подбират оферентите и да проверяват съответствието с изискванията за независимост и за съпоставимост между офертите, както е поменато в самата наредба. Да не разчитат само на подбора на консултантите.
Водещ: Какъв процент финансиране ще получат одобрените проекти и колко средства всъщност ще бъдат разпределени по Мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони при този прием, който предстои сега?
Искра Боцева: Конкретните средства, които ще бъдат раздадени по този прием са описани в самата заповед като сумарно по точка 1 за гарантираните бюджети са 57 507 000 евро, като са разпределени за инвестиции по нитратна директива – 2 170 000 евро, за инвестиции за сектор „Мляко”, достигане на стандарти в сектор „Мляко” – 28 970 000 евро, за достигане на стандартите в животновъдни сектори извън сектор „Мляко” – 16 847 000 евро и за биологично земеделие – 9 520 000 евро. За проекти, подадени от кандидати, изпълняващи проекти по 112 мярка – 12 000 000 евро и за проекти, подадени от кандидати, изпълняващи проекти по 141 мярка – 5 000 000 евро. Това са сумарно средствата, които ще бъдат раздавани на бенефициентите при този прием. Всеки един от бенефициентите ще получи субсидия в размер на от 40% до 60% от одобрените и реално реализираните инвестиционни разходи. Това е заложено и в самата наредба в чл. 6, ал. 2 като в следващи алинеи са предвидени увеличения за някои типове инвестиции, увеличение на процента субсидия, но мисля, че в момента не е необходимо да изпадаме в толкова големи подробности.
Водещ: Какъв е интересът от страна на българските стопани към Мярка 121, какво показват вашите наблюдения от реализираните досега приеми по мярката?
Искра Боцева: Интересът към тази мярка е много голям, защото и обхватът е много голям. Тук са съсредоточени абсолютно всички земеделски производители, без да има ограничение на видове продукция. Тук са и производители на растениевъдна продукция, трайни насаждения, животновъди, всякакви. И тук обхватът на инвестициите, за които може да се кандидатства по мярката е много голям. Така, че интересът към мярката е голям. Неслучайно и натискът за допълнителни средства по тази мярка беше голям. Просто, защото кандидатите и българското село, българското земеделие имат нужда от тези средства. Има нужда от обновяване на активите, с които работят нашите земеделски стопани. Надяваме се и в този прием да продължи този голям интерес.
Водещ: В заключение, най-важното, което стопаните трябва да знаят за приема по Мярка 121, който започва сега през май?
Искра Боцева: По принцип най-важното е ако има някакви неясноти, те да бъдат изяснявани предварително. Ето защо, колегите в областните дирекции на Фонд „Земеделие” са на разположение на стопаните. Може да задават въпроси и по телефоните във връзка с развитие на селските райони, прилагането й във Фонд „Земеделие”. Колегите от Министерство на земеделието в приемната също са на разположение на стопаните. Нека задават въпросите си, каквото не е ясно. Така, че превантивно да се от коригират нещата. И другото нещо, което бих искала да кажа на всички, не оставяйте всичко за последния момент. Трябва да има време за реакция и за доуточняване. Така, че проектите да бъдат възможно с най-малко проблеми и възможно най-гладко да вървят нещата и за вас и за нас.
Маргарита КОЛЕВА


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Генерална дирекция Селско стопанство и развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фокус Нунти ООД и по-никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на ЕС или генералната дирекция. Европейската комисия не носи никаква отговорност към ползвателите на информацията от документ

 
10 души загинаха, 16 са ранени след атаката в Мюнхен; Германия е в траур

„Ислямска държава“ пое отговорността за двойната експлозия в Кабул, при която загинаха 80 души

Турските власти разпускат президентската гвардия

Има готовност границата да бъде подсилена с още хора, каза премиерът Бойко Борисов

Колоездене: Испанецът Йон Исагире спечели предпоследния, 20-и етап от „Тур дьо Франс“
Афганистанският президент се закани да отмъсти за днешния атентат

Стрелецът от Мюнхен се е самоубил пред очите на полицията

Отбелязваме 74 години от смъртта на поета Никола Вапцаров

Баскетбол: Националният отбор на България за мъже (до 20 години) победи тима на Косово със 78:54 точки на Евро 2016 в Гърция
Стрелецът от Мюнхен се е самоубил пред очите на полицията

Турция задържа племенника на мюсюлманския проповедник Фетхуллах Гюлен

Няма конкретна заплаха от терористичен акт в България, каза главният секретар на МВР

Футбол: Зенит (Санкт Петербург) спечели Суперкупата на Русия
Германия е в траур след стрелбата в търговски център в Мюнхен

Турските власти обмислят публикуването на плановете на организаторите на преврата

Има готовност границата да бъде подсилена с още хора, каза премиерът Бойко Борисов

Художествена гимнастика: Невяна Владинова се класира на шесто място в многобоя на турнира в Баку
Виж емисията от 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00
Програма
06:00 – 11:00 "Focus - News"
Всичко по-важно от световните, националните и регионални новини. Актуална трафик информация и приятна музика в почивния ден.

11:00 – 12:00 "Светилник"
предаване за духовността, за православието, за българската цивилизация, история и култура

12:00 – 15:00 "Focus - News"
Всичко по-важно от световните, националните и регионални новини. Актуална трафик информация и приятна музика в почивния ден.

15:00 – 16:00 "Изгрей зора на свободата"
предаване за духа но България и революционните борби на Македония и Одринско

16:00 – 21:00 "Focus-news"
Всичко по-важно от световните, националните и регионални новини. Актуална трафик информация и приятна музика в почивния ден.

21:00 – 23:00 "Вардар, Дунав и Марица"
предаване за български фолклор, история, традиции и обичаи. Характерни особености на фолклорните ни области и представяне на най –изявените ни изпълнители от тях. Повече за историите на възпетите в песните герои и събития. Открита линия за слушатели на 0882 802 802

23:00 – 24:00 "Focus - News"
Всичко по-важно от световните, националните и регионални новини. Актуална трафик информация и приятна музика в почивния ден.

 
Основни категории в сайта:

Централни Новини Регионални новини Трафик Интервюта
За нас:

Галерия Покритие Контакти
Ефир

Он-лайн радио Телефони Предавания
Реклама

Тарифи Покритие Представяне
Други:

начало
за потребителя:

Он-лайн радия Авто вестник
   
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook